Virtain vanhainkodin palo 1979

Onnettomuudet ja niihin johtaneet syyt
Post Reply
User avatar
Uutisvastaava
Posts: 234
Joined: Wed Dec 14, 2011 1:03 pm

Virtain vanhainkodin palo 1979

Post by Uutisvastaava »

Virtain vanhainkodin palo Virtain Jäähdyspohjassa 23. tammikuuta 1979 on ollut yksi Suomen tuhoisimmista laitospaloista. Palossa sai surmansa 27 vanhusta.

Kaksikerroksinen hirsirakenteinen vanhainkoti oli rakennettu vuonna 1911, ja sen pohjapiirros oli E-kirjaimen muotoinen. Rakennuksen arvellaan olleen virtolaissyntyisen arkkitehdin Onni Tarjanteen suunnittelema. Vanhainkoti sijaitsi aivan Virtain ja Ruoveden välisen maantien (myöhemmin kantatie 66, nykyisin yksityinen Lakarintie) varressa hieman alle 10 kilometriä Virtain keskustasta. Laitoksessa oli vuoden 1979 alussa hoidettavana kaikkiaan 69 vanhusta, joiden keski-ikä oli 80 vuotta. Hoitohenkilöstöä oli 16 ja muuta henkilökuntaa 8.

Vaikka rakennus oli peruskorjattu 1950-luvun alussa ja uudelleen vuonna 1978, sen paloturvallisuus oli edelleen heikko. Vanhainkodissa oli suoritettu lain mukainen palotarkastus kahdesti vuodessa, viimeksi lokakuussa 1978. Rakennuksessa olleet palovaroittimet oli testattu edellisenä päivänä ja todettu toimiviksi. Ilmeisesti ne olivat kuitenkin hälyttäneet tavallista myöhemmin, sillä niiden toiminta perustui lämpötilan nousuun eikä savuun. Ratkaiseviksi tekijöiksi suurpalon syntymiseen tutkijalautakunta totesi rakennuksen sisäjärjestelyt sekä useat paloa levittävät sisustusmateriaalit.

Virtain palokunta sai hälytyksen vanhainkotiin tiistaina aamuyöllä kello 4.44. Palokunnan saapuessa paikalle rakennuksen katto oli jo osittain romahtanut. Palon laajuuden selvittyä hälytettiin apua useista naapurikunnista. Palo oli saanut alkunsa rakennuksen keskiosasta, todennäköisesti erään asukkaan tupakoinnista tai tulitikusta, joka oli sytyttänyt ikkunan vieressä olleen sängyn palamaan. Tuli tarttui akryylimuoviseen verhoon, joka suli kiinni ikkunaan ja sytytti myös huoneen seinän ja lattian. Palon jälkeen rakennettiin täydellinen kopio huoneesta, jossa vanhan miehen epäiltiin pitäneen tuhoisan tupakkahetken. Kopiosängylle pudotettiin tulitikku eikä huoneeseen ollut enää asiaa kuuden minuutin jälkeen. Ikkunan lämpölasi räjähti rikki ja tuli pääsi räystään kautta ullakolle. Ullakolla käynnissä ollut huippuimuri levitti palon välikaton täytteisiin ja siten valtavalla nopeudella koko rakennukseen. Rakennus tuhoutui perustuksiaan myöten, samoin tuhoutui kaikki rakennuksessa ollut irtaimisto, muun muassa potilaskortit, lääkkeet ja lääkemääräykset.

Suuri osa vanhuksista pystyi pelastautumaan itse tai henkilökunnan avulla. Lisäksi palokunnan savusukeltajat saivat pelastetuiksi 15 ihmistä palavasta rakennuksesta. Sen sijaan sairasosastolla vuodepotilaina olleita 27:ää liikuntakyvytöntä vanhusta ei onnistuttu saamaan turvaan, vaan he paloivat vuoteisiinsa. Vanhin menehtyneistä oli 94-vuotias. Pelastustöitä johtanut Virtain palopäällikkö sai savumyrkytyksen ja yksi palomies lieviä palovammoja. Palon jälkiraivauksessa avustivat vapaaehtoiset varusmiehet Keuruun varuskunnasta. Viimeinen palon uhri löydettiin raunioista vasta kolme päivää myöhemmin perjantaina. Pelastuneet vanhukset majoitettiin tilapäisesti aluksi Virtain seurakuntakeskukseen, myöhemmin vanhainkodin kiviseen palolta säästyneeseen piharakennukseen, kun se oli saatu kuntoon.

Palon uhrit siunattiin yhtä aikaa neljässä eri paikassa ympäri Virtain kaupunkia lauantaina 17. helmikuuta. Virtain kirkossa pidetty tilaisuus, jossa puhuivat Lapuan piispa Yrjö Sariola ja pääministeri Kalevi Sorsa, televisioitiin.

Palaneen vanhainkodin paikalla on vuonna 1989 paljastettu muistomerkki. Uusi ajanmukainen vanhainkoti, jonka rakentamista oli alettu suunnitella jo ennen paloa, valmistui Virtain keskustaan terveyskeskuksen yhteyteen helmikuussa 1981.

Sisäministeriö nimesi välittömästi onnettomuuden jälkeen tutkijalautakunnan, jonka raportti johti vanhusten asuntoja koskeneiden paloturvallisuusmääräysten huomattavaan tiukentamiseen.

Virtain vanhainkodin palosta 30 vuotta
Yhdestä Suomen historian pahimmasta rauhan aikana sattuneesta tulipalosta tulee kuluneeksi tänä vuonna 30 vuotta. Virtain vanhainkoti tuhoutui rajussa tulipalossa yöllä 23.1.1979 lähes kokonaan ja surmansa sai 27 vanhusta. Sisäasiainministeriö asetti välittömästi onnettomuuden jälkeen tutkijaryhmän selvittämään paloa.

Tehdyssä tutkinnassa todettiin palon saaneen alkunsa ilmeisesti vuoteeseen pudonneesta tulitikusta. Vanhainkodissa käytettiin vuodevaatteissa ja verhoissa syttymisherkkiä materiaaleja, minkä tutkijat totesivat olevan ratkaiseva suuronnettomuuteen johtanut tekijä. Sairasosastolla olleet vanhukset olivat liikuntakyvyttömiä ja heidän siirtämisensä turvaan oli erittäin hidasta ja vaativaa. Tulipalon seurauksia pahentavina seikkoina mainittiin vanhainkodin rakenteelliset ratkaisut ja lukitut ikkunat, joiden kautta omatoiminen pelastautuminen oli mahdotonta. Rakennukseen oli tehty määräysten mukaiset palotarkastukset ja vuosittain ylimääräinen tarkastus. Viimeinen tarkastus oli tehty kolme kuukautta ennen paloa, eikä siinä annettu korjausmääräyksiä tai huomautuksia.

Raportissa kiinnitettiin huomiota myös henkilökunnan koulutuksen puutteisiin. Johdolla ja henkilökunnalla ei ollut koulutuksellista valmiutta palon varalta, poistumisharjoituksia ei ollut järjestetty eikä kenellekään oltu määrätty sovittuja tehtäviä onnettomuustilanteiden varalle. Henkilökunta ei hallinnut alkusammutusvälineiden käyttöä.

Tutkijat eivät löytäneet palokuntien toiminnasta perustavaa laatua olevia puutteita, vaan sammutustöiden valmius ja organisointi oli hyvä. Myös viranomaisten yhteistoiminta onnettomuuden yhteydessä toimi kiitettävästi. Joitain puutteita havaittiin hälytys-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi tutkijat antoivat seuraavia ehdotuksia:

- huoltolaitosten johtajan ja henkilökunnan vastuu paloturvallisuudesta ilmaistaan johtosäännöissä,

- paloturvallisuutta koskeva yleisohje tulee kiireellisesti laatia sosiaalihallituksen alaisia laitoksia varten,

- sosiaaliviranomaiset antavat hoito- ja huoltolaitoksille erityisen suunnitelmamallin sammutus- ja pelastustoimen järjestelyistä laitoksissa ja suunnitelma laaditaan yhteistyössä palo- ja pelastustoimen viranomaisten kanssa,

- laitosten henkilökunta tulee perehdyttää turvallisuusjärjestelyihin siten, että jokainen osaa suorittaa hälytyksen, tietää alkusammutusvälineiden sijainnin ja niiden käytön ja tuntee muut laitoksen turvallisuuteen liittyvät tekijät,

- avotulen käsittely laitoksissa on sallittua ainoastaan henkilökunnan valvonnassa ja tupakointi sallittua ainoastaan siihen varatussa tilassa, ja

-hoitolaitoksissa tulisi olla savuilmaisiin perustuvat automaattiset paloilmoittimet.

Lisäksi tutkijat antoivat joukon ehdotuksia laitosten rakenteellisen suojauksen parantamisesta.

Vanhainkotien ja muiden hoito- sekä hoivalaitosten turvallisuustaso on kohonnut huomattavasti Virtain vanhainkodin palon ajoista. Hoitolaitosten rakenteellisen paloturvallisuuden vaatimuksia on nostettu, turvallisuustekniikkaa lisätty huomattavasti ja henkilökunnan koulutukseen on panostettu. Tärkeä väline onnettomuuksien ehkäisyssä ja vaaratilanteisiin varautumisessa on pelastussuunnitelma, joka kaikkien hoitolaitosten on laadittava. Suunnitelmassa on selvitettävä mm. mahdolliset vaaratilanteet ja toimet niiden ehkäisemiseksi, laitoksen turvallisuushenkilöstö ja sen kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan.

Hoitolaitosten pelastussuunnitelmiin on sisällytettävä erityinen selvitys siitä, miten tilan käyttäjien heikentynyt toimintakyky on otettu huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa (turvallisuusselvitys).

Suunnitelmien laadinnassa on kuitenkin puutteita. Sisäasiainministeriö teetti vuonna 2007 selvityksen, jonka mukaan turvallisuusselvitysvelvollisia erityiskohteita oli 3 416. Näistä noin 2 500 oli tehnyt vaaditun selvityksen. Selvityksen tehneistä kohteista 52 % oli päätynyt asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston (sprinkler-laitteiston) osana paloturvallisuuden parantamista, ja 430 kohteeseen laitteisto oli asennettu.

Sisäasiainministeriössä on käynnistynyt selvitys hoitolaitosten ja erityisryhmien ryhmämuotoisten asumisyksiköiden paloturvallisuudesta Suomessa. Selvityksen on määrä valmistua loppuvuodesta 2009. Työssä kartoitetaan laitosten nykyiset paloturvallisuusratkaisut. Valmiin raportin perusteella arvioidaan mahdollisuudet edistää automaattisten sammutuslaitteistojen asentamista laitoksiin. Valtioneuvoston hyväksymän sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 50 % hoitolaitoksista on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla.
http://www.pelastustoimi.fi/artikkelit/4279
Linkistä löytyy myös tutkijaryhmän koko raportti palosta PDF muodossa.

Virroilla sattui alkuvuodesta 1979 Suomen tuhoisimpiin onnettomuuksiin kuuluva tulipalo. Vanhainkodin liekkehin kuoli 27 ihmistä.

Vanhainkoti oli vanha kaksikerroksinen hirsirakennus, joka oli rakennettu joko 1900-luvun alussa tai 1800-luvun loppupuolella.

Tuli sai ilmeisesti alkunsa asukkaan sängyssä polttamasta tupakasta. Palo levisi nopeasti vanhassa hirsirakennuksessa.

Vain osa vanhuksista onnistuttiin pelastamaan, ja 27 ihmistä jäi liekkien armoille.

Rakennus tuhoutui täysin, ja vanhainkoti toimii nykyisin Virtain terveyskeskuksen yhteydessä.

Teksti: Paavo Rytsä
http://www.yle.fi/elavaarkisto/artikkel ... edia=19431
Linkissä myös uutiskuvaa.
"On täysin luonnollista, että näinkin moniulotteinen ja monimutkainen todellisuus ennemmin tai myöhemmin vastaa täydellisesti sepitettyä vastinettaan."
Post Reply