Siperiaan karkotettu Herman Ruokonen

Post Reply
User avatar
-Uta-
Posts: 1926
Joined: Mon Sep 22, 2014 11:55 am

Siperiaan karkotettu Herman Ruokonen

Post by -Uta- » Wed Aug 16, 2017 2:33 pm

Kahden murhan tekijästä Herman Kustaanpoika Ruokosesta . . .
Alla olevaa melko epäselvää tekstiä (paosta, kiinnijäämisestä, ja Siperiaan lähettämisestä) lukuunottamatta en löytänyt mitään tarkempaa tämän Kustaanpojan tekemistä murhista uhreineen, mutta laitan silti tekstit tänne talteen, jos vaikka joskus löytyisi jotain lisätietoa.

Suenmlllinell (Suomalainen) Virallinen Lehti 1870, N.o 67 :
— Herman Ruokonen, iuo kahden murhan tekijä, pääsi karkuun Mattilan >vll»l.laSta l.. kellä kaupunkia Iymästyläu »naaseuralunnassa. Si tapahtui miime torstaina päilvallä. Vangin tulettaja oli silloii» toista mautia »viemässä laasce>>. Mutta on sima ollut jolatm huuiimai tomuutta tatsannossa. Karannutta ajetaan talaa. Ruokonen tunnetaan seuraamista tunuusmerlei^ tä : hänellä on 20 »vuolla itaa, ruskea! hiukset, harmaannnisel silmät, katsoo aina eitä »NlUoinlaan ihmisten silmiin, f.iänlclee paälansa yha, warsintin lun hauen tulee katsoa loilla sil«mii», nenä on suova ja leiueaiuontö, huulet pcifsltt, iiUiljuuli paksumpi 'ilaljuulta, jonkatähdet! fuu melkein aina on »vähän ammoUaan. Pituut^ ta on miehellä 5'/, jalkaa. .pätien fuulloan ful^ tcueeil etelä Suomeen päin.

11.06.1870 Kansan Lehti no 23 :

— Karannut, kaksin-kcrtainen murhaja Herman Ruokonen on satu kini. Kun hcrn toissa torstaina karkasi Mattilan wankilasta, oli hcrn pKstcrnyt ja jcettcenyt rautansa metsckn ei kamvas Mantilasta. Sen jcrlet katosiwat. Erctn pahamaineisen waimon puhesta arlvattin sen olewan Palolan kylcrn malla kolmen nel-jamnckscu matkan Pcdssce kaupunnista Pohjosen pccin. littera lvalpas nimismies katteini Gcjtcl pani heti apumiehenscr, entinen ala-upseri Wilkas ja lautamies Tulensll, 'toimen tuota tarkemmin tiedusteleman. Ruokonen oli lvarastanut Ollikaisen talosta mainitussa kylcrssce kaikellaista. Katteiui G. pchsi karkuriu jcrlille ja cttcr sen piti oleman Pilli-Harjun tpllissa: Ollikaisen mälla. Nyt miehicr kokumän, nu^ kuin ainakin suden-ajöu. Toista sata miestä: tuli kökön. lNltce jcrresti nyt katteini, niin kuin sotawcrkecr sotän, ja kcrski kiertcrm<tn tuon Pilliharjun torpan mätä ison kierroksen. Mies nm kaukana toisesta ettcr hywin näkisi wcklm metscrssa'. Ia joka na'kisi karkurin, sen piti hlttä, ja muiden piti heti lvastata ja juosta sinneppcrin. Satua kierroksen toimen, astui katteini Gejtel, Wilkas ja Tuleusu tMn. Ei löytynyt sieltcr mistckn karkuria. Mut naislvcrki sincr oli hcrmmcrstynsn, scrikcehtcrnen ncrkyisicr. Mi mstcr lwksi juokseman pois ja husi kmvasti mennesscrn. Tuosta hercesi Ruokonen. Hcrn oli muka nukkumassa ahotta lvachocn matkan pcrsscr ison kilven jsirclla; ja lcrksi juokseman tcryttcr wauhtia lchtön perin. Mntta siellcr oli miehicr, yksi kiljasi, toiset luikkasi, ja pian oli Ruokonen miesten kolvissa kourissa kmi. Nyt pantin se wielcr kolvempln rautoihin kuin ennen, ja wietln täs Mattilan lvankilän. Pilliharjun lvaimo-lvcrki paniin myps k lni sitcr kun oliwat hcrntce suojellet tykpu^n. Kwiotot tapahtuilvat hclluntai-pcrilucencr jumalan palmclukscn aikana.

Wiborgs Tidning, 22.06.1870, nro 49, s. 1
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanoma ... 849?page=1, Kansalliskirjaston Digitoidut aineistot :
En skallgång, som vederbörande i närheten af Wiborg kunna taga ad notam. Dubbelmördaren Herman Ruokonen lyckades, såsom bekant, nyligen komma på flykten, men blef snart åter gripen och fängslad. Enligt hvad som berättas i Kansan Lehti tillgick vid hans gripande på följande sätt:
Han lyckades rymma från Mattila fångförare hemman, derifrån han begaf sig i skogen och der frigjorde sig från sina bojor ej långt från gården. Der försvunno hans spår. På grund af en illaberyktad qvinnas tal förmodade man, att han befann sig å Pakola bys mark, trefjerdings väg norr om Jyväskylä. Länsmannen kapten Gejtel utsände genast på spaning sina biträden, underofficeraren Wilkas och nämndemannen Tuulensuu. A hemmanet Ollikainen i nämnde by hade Ruokonen begått en stöld, och sålunda kom man honom på spåren samt slöt, att han måste befinna sig i Pilliharju torp å Ollikainens mark. Manskap uppbådades såsom för en skallgång efter varg, och något öfver 100 man samlade sig, hvilka af kapten G. ordnades i en stor krets kring torpet, så långt från hvarandra, att den ene väl kunde se den andra i skogen. Den som först upptäckte rymmaren ålades att ropa, de öfriga skulle besvara ropet och skynda till. När kedjan sålunda var uppställd, gick kaptenen G. jemte sina ofvannämnde biträden i torpet, der dock ingen rymmare fanns, men der qvinnorna visade stor häpnad och öfverraskning. En af dem skyndade bort och höjde dervid ett högt rop. Derigenom vaknade Ruokonen, som låg insomnad ett litet stycke derifrån vid foten af en stor sten i skogen. Han började genast springa af alla krafter, men stötte snart på det omringande manskapet, af hvilka han genast fängslades och terfördes till Mattila. Afven qvinnorna å torpet blefvo fängslade, emedan de herbergerat honom. Allt detta inträffade på pingstdagen under gudstjensten.


Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana
Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu
fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon ( http://www.genealogia.fi/emi/siperia/siperiaa.htm ) :

Ruokonen Herman Kustaanpoika. Ikä: 21 Korpilahti
Talollisenpoika; Mattvei Aleksejeffin murhasta 28 päivää vesileipävankeutta ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 13.12.1871; Ei käsityö, ei seuraa, Raamattu, Uusi Test., virsikirja, Vaasassa 4.3.1872.

Ruokonen Herman Kustaanpoika Korpilahti, Muurame, Ruokomäki (talo)
Sen. oik.os. 1871 Da 89; Tal.p.; Tuom. murhasta, ryöstöstä ja vark. kuol.; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72.

---

Arvid Hultin: LUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON ARKKIKIRJALLISUUDESTA, maalliset arkkiveisut. Luettelossa mainitaan myös laulu Kahden murhan tekiästä Herman Ruokosesta 1870.


Image


Post Reply